Informacje i ogłoszenia

Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej.

 

Poprawiony ( czwartek, 07 listopada 2019 07:08 )

 

Akcja „STOP PRZEMOCY”

  stopprzemocy   W dniu 24.10.2019 r. podczas Spartakiady Przedszkolaka 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził akcję „STOP PRZEMOCY” w ramach rozwoju działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stoisko miało na celu edukację dzieci z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa. Dużą popularnością cieszyły się malowanki, ale również można było grać w gry oraz układać puzzle. Dzieci oraz opiekunowie poszczególnych drużyn otrzymali foldery informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ideą spartakiady było promowanie dobrych relacji poprzez wspólne zabawy, uświadomienie społeczności czym jest przemoc oraz gdzie uzyskać fachową pomocy.

Doskonałą atrakcją okazało się spotkanie z funkcjonariuszami Policji oraz Inspektorem Gryfem (maskotka policji), którzy przybliżyli dzieciom jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak być widocznym na drodze.

W zmaganiach sportowych brały udział przedszkolaki oraz uczniowie z zerówek
z Czchowa, Domosławic, Jurkowa , Tymowej, Tworkowej, Wytrzyszczki i Złotej. Po rywalizacji czekały na dzieci zjeżdżalnie oraz poczęstunek a także odbiór upragnionych nagród.

Poprawiony ( poniedziałek, 04 listopada 2019 08:43 )

 

Świadczenie uzupełniające

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

SU może otrzymać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,

 • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • ukończyła 18 lat,

 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i niezdolność ta została stwierdzona właściwym orzeczeniem,
  oraz:

 • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłek stały, zasiłek okresowy (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno – rentowych, albo

 • jest uprawniona do w/w świadczeń (emerytury, renty albo inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno – rentowych),

ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1 600 zł

WAŻNE!!! Przy ustalaniu kwoty 1 600 zł nie uwzględnia się kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia

Pobyt w ZOL lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym (np. DPS) nie stanowi przeszkody do przyznania i pobierania świadczenia uzupełniającego.

WARUNEK NIEZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Poprawiony ( poniedziałek, 28 października 2019 07:44 )

Więcej…

 

AKCJA ZIMA 2019/2020

akcja-zima-500x500-s

AKCJA ZIMA 2019/2020

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie zwraca się do mieszkańców Gminy Czchów z apelem o czujność
i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu, osób narażonych na wychłodzenie organizmu.

Apeluje aby nie być obojętnym, gdy w pobliżu czy sąsiedztwie są osoby zagrożone i potrzebujące pomocy! Noc spędzona w niesprzyjających warunkach atmosferycznych przy dodatkowym osłabieniu organizmu może skończyć się tragicznie. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom osoby potrzebujące nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków okresu jesienno-zimowego.

REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie. Niejednokrotnie wystarczyć jeden telefon.

TELEFONY KONTAKTOWE

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie - 14 66 36 565

 • Komisariat Policji w Czchowie- 14 66 36 007 lub 997

 • Pogotowie - 999

 • Bezpłatny telefon alarmowy - 112

Informujemy także, że wykaz placówek schronienia na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie:  http://www.muw.pl w zakładce „sprawy społeczne”

P.o. Kierownika MOPS Czchów

Marzena Potoczek

Poprawiony ( poniedziałek, 21 października 2019 09:37 )

 

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie „Łamiemy Bariery”

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w projekcie „Łamiemy Bariery” osoby, które są bierne zawodowo, do 29 roku życia, zwłaszcza z orzeczeniem o niepełnosprawności z całego obszaru Małopolski oraz osoby z terenów wiejskich, słabo zaludnionych (tj. DEGURBA 3). Rekrutacja odbędzie się w dniach 16- 18 października 2019r. Projekt będzie realizowany od 1.10.2019r. do 31.03.2021r. Szczegóły na stronie www.lamiemybariery.pl

Więcej…

 

Informacja o realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

loga POPZ UE BZK

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Czchów przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Poprawiony ( czwartek, 25 lipca 2019 07:42 )

Więcej…

 

Bezpłatne badanie mammograficzne

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne. Uprawnionymi uczestniczkami Programu profilaktyki raka piersi NFZ są kobiety, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, są mieszkankami Małopolski lub uczą się czy pracują na jej terenie. Przed przystąpieniem do badań konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod numerem tel. 12 633 02 18 / 503 777 651 oraz okazanie dowodu osobistego.
Wszelkie szczegóły Programu znajdują się na poniższym plakacie.

PLAKAT INFORMACYJNY

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 8