Przysługuje osobom uprawnionym do alimentów:

  • do ukończenia 18 roku życia,

  • do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

  • bezterminowo w przypadku dziecka posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności

Fundusz alimentacyjny przysługuje gdy prowadzona przez komornika sądowego egzekucja, wobec dłużnika alimentacyjnego pozostaje bezskuteczna - oznacza to egzekucję, w wyniku której
w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami kraju, a w szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł

  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł

Prawo do świadczenia alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

  2. zawarła związek małżeński

 

Do wniosku o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

1. Pisemny wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

4. Oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji

6. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku

7. Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów

8. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

c) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

d) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

e) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

f) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

g) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Poprawiony ( piątek, 22 lutego 2013 13:56 )