Projekt systemowy pn. "Jesteśmy Najlepsi"

"Jesteśmy najlepsi"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie realizuje
w partnerstwie z gminą Iwkowa i gminą Gnojnik projekt systemowy pn. „Jesteśmy najlepsi” w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających
z pomocy społecznej na terenie partnerskich gmin.

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkających na terenie gminy Czchów, w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lat, mających status osoby bezrobotnej w tym także długotrwale bezrobotnej, bądź też nieaktywnej zawodowo.

W gminie Czchów na rok 2012 przewidziano aktywizację 22 osób; zarówno kobiet jak
i mężczyzn Na potrzeby aktywizacji opracowano Program Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów na rok 2013, w ramach którego będą stosowane cztery instrumenty aktywnej integracji tj;

  • aktywizacja społeczna: organizacja treningu kompetencji społecznych,

  • aktywizacja zawodowa: prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym,

  • aktywizacja edukacyjna: organizacja kursów, szkoleń mających na celu wzrost kwalifikacji zawodowych,

  • aktywizacja zdrowotna: organizacja terapii psychologicznej.

Dla każdego z Uczestników zostanie określona indywidualna ścieżka wsparcia, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami i oczekiwaniami. Ponadto przewidziano wypłatę zasiłków celowych dwa razy w ciągu roku.

W ramach projektu zaplanowano także organizację wydarzeń środowiskowych tj. imprez integracyjnych oraz wyjazdów edukacyjnych do kina, teatru.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

(OPS jako realizator ponosi wszelkie koszty związane z udzielanym wsparciem)

Wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013